Jak założyć spółkę z o.o. krok po kroku?

Jak założyć spółkę z o.o. krok po kroku?

Spółka z o.o. (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) to jedna z najpopularniejszych form prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Z poniższego artykułu dowiesz się między innymi czym jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jak założyć spółkę z o.o. krok po kroku w 2019 roku (w tym jak to zrobić przez internet), jakie są koszty założenia spółki z o.o. oraz wady i zalety tej formy działalności.

Spółka z o.o. za darmo? 

Założymy za Ciebię spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością bezpłatnie jeśli powierzysz nam prowadzenie swojej księgowości – mamy blisko 400 spółek w naszym księgowym portfolio! Jeśli jesteś zainteresowany szczegółami – zapraszamy do kontaktu. Zadzwoń lub napisz do nas.

Najpopularniejsze formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce 

 

Polskie prawo dopuszcza istnienie działalności gospodarczej w kilku różnych formach prawnych, z którymi są związane określone korzyści oraz ograniczenia. Przy podejmowaniu decyzji o prowadzeniu własnego biznesu mamy więc do wyboru następujące, najpopularniejsze formaty, które razem stanowią aż 99% wszystkich form działalności gospodarczej w kraju:

 • jednoosobowa działalność gospodarcza
 • spółka z o.o.
 • spółka jawna

Formy prowadzenia działalnosci gospodarczej

Jak wynika z danych GUS najczęściej wybieraną formą działalności gospodarczej w Polsce jest tzw. jednoosobowa działalność gospodarcza (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą). Stanowi ona aż 85% wszystkich przedsiębiorstw*.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.) znajduje się na drugim miejscu najczęściej wybieranych form prowadzenia działalności gospodarczej i decyduje się na nią ok. 12% osób*. Można zatem założyć, że co dziesiąty Polak, który zakłada spółkę z o.o. zastanawia się jednocześnie jakie są konsekwencje i zobowiązania prawne związane z tym krokiem.

*Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

 

Co to jest spółka z o.o.?

 

Spółka z o. o. jest jedną z kilku form jaką na jaką możemy się zdecydować chcąc rozpocząć przygodę z własną firmą. Cechą wyróżniającą spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, jak sam nazwa głosi, jest jej ograniczona odpowiedzialność prawna za zobowiązania w stosunku do innych podmiotów.

Spółka z o.o., z kolei wbrew swojej nazwie, nie musi oznaczać, że prowadzimy ją ze wspólnikami – może to być działalność jednoosobowa a w przypadku, kiedy chcemy rozgraniczyć odpowiedzialność finansową za ewentualne długi spółki i nie chcemy ręczyć za nie własnym, prywatnym majątkiem, jest bardzo dobrą alternatywą dla jednoosobowej działalności gospodarczej

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest niezależnym od jej właścicieli bytem, posiada odrębną osobowość prawną a w przypadku zadłużenia odpowiedzialność jej członków jest ograniczona wyłącznie do kwoty wkładu finansowego, jaki został wniesiony podczas rejestracji spółki.

Planując założenie spółki z o.o. należy pamiętać, że minimalna kwota wkładu potrzebna podczas rejestracji to 5000 zł.

W przypadku ogłoszenia upadłości spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i windykacji związanego z nią zadłużenia, wierzyciele nie mogą rościć praw do majątku osobistego wspólników.

Jeśli spółka jest niewypłacalna i planuje ogłosić upadłość należy zrobić to jak najszybciej. W przeciwnym wypadku, za wszystkie długi zaciągnięte przez spółkę, jej właściciele odpowiadają własnym, prywatnym majątkiem!

 

Rejestracja spółki z o.o. – dokumenty wymagane do założenia spółki

 

Formalnym aktem prawnym, na którym opiera się funkcjonowanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest:

 • umowa spółki – w przypadku kiedy zakłada się ją ze wspólnikiem lub wspólnikami
 • akt założycielski spółki z o.o. – jeśli prowadzimy działalność samemu jako spółka jednoosobowa

W obu przypadkach moc prawną konstytuującą spółkę z o.o. ma wyłącznie akt notarialny.

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą może przekształcić ją w spółkę z o.o.

W umowie muszą znajdować się następujące informacje:

 • nazwa firmy
 • adres fizycznej siedziba spółki
 • wielkość wniesionego kapitału zakładowego
 • oświadczenie odnośnie możliwości posiadania większego niż jednego udziału wspólników
 • określoną wartość i i ilość udziałów każdego ze wspólników
 • czas na jaki spółka zostaje zwarta (jeśli taki jest określony)

Od momentu podpisania umowy spółki z o.o. spółka uzyskuje status spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji i ma obowiązek w ciągu 6-miesięcy dokonać wpisu do KRS (Krajowy Rejestr Sądowy). W tym okresie karencji, ważne jest żeby spółka posługiwała się w nazwie określeniem: „w organizacji”. Jest to również czas, w którym spółka zazwyczaj gromadzi swój kapitał (niekoniecznie tylko gotówkowy), powołuje zarząd (w przypadku jeśli posiada się wspólników), generuje zobowiązania.

Po upływie tego czasu, jeśli działalność gospodarcza nie została zarejestrowana w KRS, spółka z o.o. zostaje rozwiązana. Jeśli w tym czasie wspólnicy zaciągnęli jakiekolwiek zobowiązanie będą musieli je spłacić z własnej kieszeni.

Wpis do KRS

 

Wpis spółki do KRS musi zostać dokonany nie później niż 6 miesięcy od momentu podpisania aktu założycielskiego (lub umowy) spółki z o.o. Podstawowy wniosek na druk KRS-W3 wraz z obowiązkowymi drukami towarzyszącymi należy złożyć w sądzie rejestrowym właściwym dla siedziby przedsiębiorstwa.

Dzięki zasadzie jednego okienka, podczas rejestrowania spółki w KRS w Sądzie Gospodarczym, możemy aplikować jednocześnie do Urzędu Skarbowego w celu nadania numeru NIP, do Urzędu Statystycznego aby uzyskać numer REGON oraz do ZUS w kwestii pozostałych formalności.

Wymagane druki do zarejestrowania spółki w KRS:

 • KRS-W3 – główny druk
 • KRS-WE – zawiera informacje o wspólnikach
 • KRS-WM – zawiera informacje o przedmiocie działalności spółki z o.o.
 • KRS-WK – informacje o osobach uprawnionych do reprezentowania spółki

Jeśli firma będzie posiadać kilka oddziałów lub będzie powoływać prokurentów ma obowiązek złożyć jeszcze dwa wnioski – kolejno:  

 • KRS-WA
 • KRS-WL

Do kompletu dokumentów rejestracyjnych należy ponadto dołączyć:

 • umowę spółki lub akt założycielski
 • oświadczenie o wniesieniu wkładu kapitału zakładowego
 • listę wspólników spółki wraz z ich podpisami
 • wzory podpisów członków zarządu spółki (złożone przed sądem lub poświadczone notarialnie)
 • potwierdzenie dowodu wpłaty z tytułu opłat sądowych oraz z tytułu ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

 

Inne obowiązki związane z rejestracją spółki z o.o.

 

Po zakończeniu czynności rejestracyjnych spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w sądzie i urzędach należy pamiętać o założeniu rachunku bankowego (podając uzyskany numer REGON) oraz powierzeniu księgowości firmie zajmującej się rachunkowością.

Jest to potrzebne ze względu na zgłoszenie do Urzędu Skarbowego druku NIP-2, do którego należy dołączyć umowę na rachunek bankowy oraz umowę zawartą z podmiotem zajmującym się księgowością spółki – ze wskazaniem miejsca gdzie jest przechowywana dokumentacja księgowa firmy.

Dodatkowym obowiązkiem jest również rejestracja spółki jako podatnika VAT (druk VAT-R), w przypadku kiedy odprowadzany jest podatek od towarów i usług, oraz deklaracja w Urzędzie Skarbowym odnośnie formy opodatkowania spółki. Zarejestruj się jako podatnik VAT przez internet.

 

Jak założyć spółkę z o.o. przez internet?

 

Od roku 2012 w Polsce możliwe jest założenie spółki z o.o. przez internet za pośrednictwem platformy Ministerstwa Sprawiedliwości. Jest to uproszczona procedura rejestracji spółki zawierająca standardowe wzory umów, bez możliwości ich edycji tak aby odpowiadały realnym potrzebom konkretnej działalności. Niemniej jednak warto spróbować bo może się okazać, że nasz przypadek jest idealnie wpasowany w te standardy. Rejestracja powinna nastąpić w ciągu 24 godzin.

Tryb elektronicznej rejestracji spółki z o.o. nazywany jest S24 i wymaga założenia konta na platformie S24. Wygenerowana w nim umowa musi zostać asygnowana elektronicznym podpisem (niekoniecznie tzw. bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Rejestracja w formie elektronicznej pozwala, co prawda, zaoszczędzić na np. opłacie notarialnej, ale niesie ze sobą również ograniczenia jak choćby brak możliwości wniesienia do spółki tzw. aportu czyli kapitału w innej formie niż pieniężna.

Rejestracja w formie elektronicznej pozwala, co prawda, zaoszczędzić na np. opłacie notarialnej, ale niesie ze sobą również ograniczenia jak choćby brak możliwości wniesienia do spółki tzw. aportu czyli kapitału w innej formie niż pieniężna.

W systemie elektronicznej rejestracji spółki należy podać numer PESEL więc nie zarejestruje się w ten sposób osoba, która jest obcokrajowcem.

 

Spółka z o.o. – koszty założenia 

 

Z założeniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są związane wydatki. Po stronie kosztów, w pierwszej kolejności musimy uwzględnić minimum kapitału zakładowego wynoszące 5000 zł. oraz koszt przygotowania umowy spółki (lub aktu założycielskiego w przypadku działalności jednoosobowej) przez prawnika.

Następnie dochodzą wydatki związane z podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego, które wahają się w zależności od objętości samej umowy i odpisami z nią związanymi.

Poniżej – orientacyjne, minimalne koszty założenia spółki z o.o.

 

 • kapitał zakładowy – minimum 5000 zł.
 • przygotowanie umowy spółki – ok. 1000 zł. (waha się w zależności od miejsca zamieszkania)
 • taksa notarialna – ok. 200 zł. (przy założeniu, że wkład kapitału zakładowego to 5000 zł.)
 • odpis notarialny umowy spółki – 6 zł. + VAT / każda strona
 • notarialne poświadczanie podpisów członków zarządu spółki – 20 zł + VAT / podpis
 • wpis do KRS – 500 zł.
 • wpis w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – 100 zł.
 • podatek od czynności cywilnoprawnych – 250 zł. (0,5% od kapitału zakładowego minus wpis do KRS i MSiG oraz taksa notarialna)

Całkowity koszt założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wynosi ok. 7000 – 7500 zł.

Wady i zalety spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Plusy

 • Możliwość utworzenia spółki jednoosobowej lub kilkuosobowej
 • Spółka z o.o. posiada odrębną podmiotowość prawną
 • Wspólnicy nie ponoszą odpowiedzialności prawnej za zobowiązania spółki (nie dotyczy spółki jednoosobowej)
 • Brak obowiązku płacenia ZUS (w przypadku spółek kilkuosobowych)
 • Możliwość rejestracji spółki przez internet (są z tym związane pewne uniedogodnienia – patrz, powyższy artykuł)

 

Minusy

 • Wysoki koszt początkowy założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości
 • Podwójne opodatkowanie od zysku spółki
 • Wieloetapowy i dość kosztowny proces rejestracji spółki trwający od 4 do 12 tygodni
 • Obowiązek płacenia pełnej składki ZUS (w przypadku spółki jednoosobowej)

 

Biznes bez inwestycji – czy to możliwe?

Biznes bez inwestycji – czy to możliwe?

Jeśli do tej pory myśleliście, że do rozpoczęcia działalności niezbędne są solidne nakłady finansowe i wkład własny, to w dzisiejszym tekście postaram się przekonać Was, że byliście w błędzie.

Masz pomysł na biznes a nie masz pieniędzy?

Skontaktuj się z nami i przekonaj nas, że Twój projekt jest na prawdę wart inwestycji a zainwestujemy w niego razem! Jesteśmy ciekawi – zadwoń lub napisz do nas.

Podpowiem kilka pomysłów na biznes bez inwestycji i postaram się Was odrobinę zmotywować do działania.

Jak wiecie, na blogu staram się nie powtarzać treści, które pojawiają się na innych moich kanałach. Jeśli już, szukam okazji aby rozwinąć dany temat, tak aby zarówno moje filmy, jak i wpisy na blogu tworzyły sensowną całość. Dlatego zachęcam do obejrzenia vloga, który dodatkowo omawia dzisiejszy wpis. A na końcu wpisu znajdziecie drugą część filmu, w której podpowiadam jak pozyskać klientów przy niskim budżecie.

 

 

 

Czy możliwe jest rozpoczęcie działalności biznesowej bez inwestycji?

 

Biznes bez inwestycji jest jak najbardziej możliwy. Nie często na pytanie zadane w nagłówku odpowiadam od razu w pierwszym zdaniu, ale chcę, żeby sprawa była postawiona jasno.

I bynajmniej nie chodzi mi tu o sytuację, kiedy młody, początkujący przedsiębiorca przejmuje rodzinny interes, albo pochodzi z bogatej rodziny i na początku drogi otrzymuję niezbędną pomoc. Może liczyć na parasol bezpieczeństwa, zastrzyk gotówki na dzień dobry lub w przypadku turbulencji. Chodzi bardziej o historie bliższe mojej – czyli bez taryfy ulgowej na starcie. Budowanie własnej marki od zera, bez dużego wsparcia z zewnątrz.

 

Sam się przekonałem jak duże znaczenie ma odpowiednie podejście. Mniej roszczeniowe, a bardziej pokorne, skupiające się na samodoskonaleniu, ciężkiej pracy, kreatywności, otwartości. Nie oczekujcie efektów od razu, dajcie sobie czas na naukę, na potknięcie, wypracujcie najpierw własną jakość, a dopiero potem pomyślcie o zyskach. Mój przykład pokazuje, że można, a zapewniam Was, że nie mam żadnych nadludzkich mocy.

 

Można otworzyć biznes bez inwestycji lub z małą inwestycją finansową, ale bez wkładu czasu i własnej pracy już nie.

 

Bez odpowiedniej świadomości, wiedzy, doświadczenia, nakładu czasu i wysiłku każdy pomysł na biznes ma kiepskie szanse na realizację. Nie raz już wspominałem też, jak ważne są określone cechy w biznesie. Nasz sukces zależy w największej mierze od nas samych. Nie przychodzi jednak sam, trzeba go wypracować, wypocić…

 

Czasem trzeba też zaryzykować. Ale zamiast wciskać Wam motywacyjną gadkę w stylu : „wystarczy tylko bardzo chcieć”, staram się podkreślać jak ważna jest własna praca i zaangażowanie. Ryzyko w biznesie ma sens tylko wtedy, gdy opiera się na konkretnej wiedzy i doświadczeniu, którą jakoś trzeba zdobyć. Najlepiej jeśli ma to miejsce jeszcze zanim zdecydujemy się na własny biznes, prawda?

 

Biznes bez inwestycji jest możliwy – jeśli będzie dobry. Jeśli masz dopracowaną koncepcję, strategię biznesową, to z pewnością znajdziesz inwestora lub wspólnika, który nie ma tak dobrego pomysłu, ale za to ma środki na rozruch. Takie związki w biznesie nie są niczym wyjątkowym. Tak jak to, że przy dobrym biznesplanie można ubiegać się o dofinansowanie, bezzwrotną pożyczkę. Jeśli będziesz chciał dowiedzieć się czegoś więcej na ten temat – napisz do mnie.

Bardzo ważne jest abyście sami nie zamykali sobie pewnych furtek. Dali sobie szansę i podjęli próbę, nawet jeśli nie do końca jesteście jeszcze przekonani co do efektów i własnych celów. A jakie są możliwości? Podpowiem Wam teraz kilka pomysłów na biznes bez inwestycji.

 

Pomysły na biznes bez inwestycji

 

Jak zawsze wiele zależy od Waszych indywidualnych pomysłów, zaangażowania i formy biznesu. Jeśli nie macie pomysłu na siebie, warto zastanowić się w czym jesteście mocni. Jakie macie kontakty, w czym największe doświadczenie. Co stanowi Waszą największą siłę i co ma największy potencjał. Potem zastanowić się nad formą działalności, promocją, szukaniem kontaktów biznesowych itd. Mówiąc w skrócie – musicie mieć opracowaną strategię biznesową. Jeśli brakuje Wam pomysłów – może zainspirują Was moje podpowiedzi…

 

Zostań freelancerem

 

Zacznijmy od tego, że internet daje możliwości i narzędzia, dzięki którym dużo łatwiej jest ruszyć z własnym biznesem bez dużych kosztów początkowych. Jeśli projektujecie strony, jesteście copywriterami, znacie się na marketingu, pozycjonowaniu, grafice, macie wykształcenie pedagogiczne – mówiąc ogólnie jesteście specjalistami w jakiejś dziedzinie – możecie zacząć od reklamowania swoich usług przez internet i tam szukać pierwszych zleceń jako wolni strzelcy. Jeśli Twoi klienci będą zadowoleni z Twoich usług – będą polecać je innym i tak zaczniesz tworzyć sieć kontaktów, które pomogą Ci z freelancera stać się przedsiębiorcą.

 

Szkolenia, doradztwo biznesowe

 

Nie bez powodu we wstępie dzisiejszego wpisu wspomniałem o tym, że najważniejsze to stworzyć własną markę, własną jakość i specjalizację. Dopiero potem warto pomyśleć jak zrobić z tego biznes. Jeśli masz rozległą i fachową wiedzę na jakiś temat, dobrym pomysłem może być przygotowanie oferty na szkolenia dla firm, albo profesjonalne doradztwo indywidualne, na przykład online. To może mieć formę stałej współpracy lub doraźnej. Grunt to znaleźć pierwszych klientów i udowodnić swoją wartość. Ten pomysł również nie wymaga żadnych nakładów finansowych, bo spotkania odbywają się zazwyczaj w siedzibie klienta lub w sieci, a Wy musicie tylko się odpowiednio przygotować i zorganizować.

 

Załóż bloga lub vloga

 

Nie od dziś wiadomo, że własny blog czy kanał na Youtubie może być dobrym pomysłem na biznes. Dodatkowo nie generuje w zasadzie żadnych większych kosztów początkowych. Jak większość dzisiejszych pomysłów bazuje na Waszej wiedzy, umiejętnościach i zaangażowaniu. Daje Wam możliwość zarabiania na własnej pasji, połączenia jej z korzyścią czysto biznesową. Oczywiście wiele zależy od koncepcji, a o sukcesie decyduje szereg czynników.

 

Wirtualny asystent

 

Praca zdalna w obecnych czasach nie jest niczym nowym, ani wyjątkowym. Coraz więcej firm zatrudnia zdalnych pracowników, w tym również asystentów. Zamiast szukać zatrudnienia w tej formie, możesz zacząć budować własną markę. Omówiłem już ten pomysł dokładniej na blogu, zerknijcie w wolnej chwili. Oczywiście wirtualny asystent to tylko przykład – warto zorientować się w aktualnym zapotrzebowaniu na zdalnych specjalistów z danej branży i poszukać swojej szansy. 

 

Zostań influencerem

 

To modne ostatnio pojęcie, które z pewnością obiło się Wam już o uszy. Dużo mówi się o współpracy różnych marek i firm z influencerami, ale nie wszyscy wiedzą jak to działa. Generalnie, aby być influencerem trzeba posiadać własny kanał komunikacyjny i zaangażowane grono fanów. Najczęściej to konto na Instagramie, Snapchacie, YouTubie lub innych portalach społecznościowych. Za ich pomocą dzielimy się ze światem swoimi poglądami, wiedzą, przemyśleniami, życiem osobistym i jednocześnie budujemy relacje z innymi użytkownikami. Z czasem społeczność wokół naszego profilu jest coraz większa, a my mamy coraz większą możliwość na nią wpływać. Im większy mamy zasięg, im bardziej aktywnych fanów, tym szybciej zgłoszą się do nas firmy z propozycją współpracy.

 

Zrób to sam!

 

Inny naturalnym pomysłem na biznes bez inwestycji jest sytuacja, w której sami tworzymy produkt, który potem sprzedajemy. To mogą być różnego rodzaju rękodzieła, biżuteria, obrazy, ale też na przykład zdjęcia, grafiki, które wystawiamy na sprzedaż w odpowiednich serwisach internetowych. Wszystko zależy od Waszych indywidualnych zdolności i pasji. Z resztą tak jak chyba we wszystkich wspomnianych pomysłach.

 

To tylko kilka wybranych pomysłów na biznes bez inwestycji. Jedne bardziej oczywiste, inne trochę mniej. Większość nie wymaga inwestycji finansowych, ale wszystkie wymagają inwestycji pracy i czasu – do tego chciałem Was dzisiaj zmotywować. 

Dużo zależy tu od Was samych i Waszego podejścia. Ale bez obaw, jeśli poświęcicie się temu, będziecie odpowiednio zorganizowani i przygotowani, są duże szanse, że ta inwestycja się zwróci, a Wasz biznes będzie się rozwijał.

I tego Wam szczerze życzę!